Dotazy v poradně k tématu:

Dobrý den.
Může obec na svém pozemku libovolně kácet stromy bez ohledu na jejich stáří a zdraví? Jedná se o stromy, které mají asi metr v průměru kmene. Vztahuje se nějaké povolení i na ořezávání větví u takových stromů? Některé stromy v našem městě jsou ořezány natolik, že si nejsem zcela jist, zda-li tento ořez přežijí.
A co skutečnost, že o tomto radikálním řezu rozhodl sám starosta obce bez vědomí zastupitelstva?

Libovolně tak velké stromy (nad 80 cm obvod kmene – tedy od cca 25 cm v průměru) rozhodně kácet nelze. Podle zákona na ochranu přírody platí, že je nezbytné povolení kácení od orgánu ochrany přírody, tedy např. odboru životního prostředí obecního úřadu. Ten není po této stránce samozřejmě podřízen obci jako samosprávnému celku, ale například odboru životního prostředí či kraje. Mohou nastat 3 případy, kdy není nutné povolení orgánu ochrany přírody:

1. pěstební zásahy (obnova porostu, výchovné probírky,…). Pokud pokácíte stromy kvůli nové zástavbě, není to samozřejmě pěstební zásah, nicméně pokud pokácíte část aleje a dosadíte nové stromy, může se to za pěstební zásah považovat.

2. na základě oprávnění dle zvláštních předpisů (to se týká např. správce železniční dráhy, správce vodního toku apod.). U obce leda ze by byla něčím takovým z určitého důvodu pověřena, ale tomu tak zpravidla nebývá.

3. pokud je bezprostředně ohrožen život a zdraví či majetek osob

(nezmiňuji se o možnosti kácet na svém pozemku malé stromy jako fyzická osoba, to v případě obce nepřichází v úvahu)

Ve všech třech případech je však nutné tento zásah oznámit do 15 dnů od kácení orgánu ochrany přírody. V ostatních případech si musí obec zažádat o povolení u orgánu ochrany přírody, který zahájí řízení. K tomuto řízení se může přihlásit (do 8 dnů po oznámení) občanské sdružení, které má ve stanovách ochranu přírody a krajiny jako hlavní činnost. Kácení samozřejmě nemusí být povoleno (zbytečné kácení z malicherného důvodu nebo pokud je možné strom zachránit, by mělo být dle zákona zamítnuto – v praxi to ovšem bývá i jinak). Informace o provedených řízeních či o oznámených káceních lze získat i zpětně na odboru životního prostředí či na jiném odboru, který tato řízení vede. K tomu lze použít žádost o informace.

Co se týká ořezu větví. Pokud by šlo o ořez větví, byl by to pěstební zásah a jako takový by ho mohl udělat vlastník (obec) sám a oznámit to poté orgánu ochrany přírody. Bývá ovšem běžné, že o stromy obce se stará orgán ochrany přírody a nikoliv obec sama. Stejně tak rozhodnutí samotného starosty není v pořádku, neboť jde vlastně o majetek obce a o tom by mělo rozhodovat zastupitelstvo. No a pokud došlo k ořezu, který stromy poškodil, tak je to také v nepořádku – vlastník sice může stromy prořezat, ale je povinen zajistit odborné provedení. Pokud se domníváte, že došlo k poškození stromů, tak to oznamte orgánu ochrany přírody (opět odbor životního prostředí) a nejlépe také České inspekci životního prostředí.