Dotazy v poradně k tématu:

27.6.2012 Lom
Zdravím a mám dotaz
Zjistil jsem že mě soused na demnou desítky let pouští na mojí zahradu tak zvaným trativodem žumpu ( septik) a spodní vodu z domu dokonce čerpadlem př

Dobrý den,
technické parametry žumpy a její umístění podléhá normě ČSN 75 6081. Žumpa by měla být vyvážena na čistírnu odpadních vod, v žádném případě jinam, o volném vytékání ani nemluvě. Z Vašeho popisu soudím, že je porušován § 38 zákona 254/2001, vodní zákon, který upravuje nakládání s odpadními vodami. Na Vašem místě bych se tedy obrátil na Českou inspekci životního prostředí, v tomto případě její oblastní inspektorát v Ústí nad Labem. Samozřejmě se můžete obrátit také na Policii ČR, případně podat rovnou trestní oznámení. Zkusil bych také kontaktovat Krajskou hygienickou stanici v Ústí nad Labem, pracoviště Most (viz sekce kontakty, pracoviště Most).

V první řadě bych se ale samozřejmě pokusil se sousedem dohodnout o zjednání nápravy a vysvětlil mu, že vypouštěním odpadních do okolí neohrožuje jen své sousedy a životní prostředí, ale i sám sebe. Pokud by komunikace s ním selhala, teprve potom bych přistoupil k výše zmiňovaným krokům.

Přeji úspěšné vyřešení Vašeho problému!

Prosím o informaci, jestli voda v PET lahvích, na které celkově asi 15 hodin svítilo přímé slunce, je pitná. Uvolňuje se do ní něco z PET?

Při výrobě PET lahví se jako katalyzátor používá oxid antimonitý, do vody v lahvi se může uvolňovat antimon. Podle studie citované v článku Informačního centra bezpečnosti potravin

Obsah antimonu v balené vodě nepředstavuje bezprostřední zdravotní riziko pro spotřebitele, jeho přítomnost však nelze považovat za prospěšnou pro zdraví.

Více se dozvíte ve výše citovaném článku, případně původní studii (v angličtině).

Nápoje v PET lahvích také nejsou vždy vhodně skladovány, což také ke kvalitě nápojů nepřispívá. Více se dozvíte v článcích v médiích.

Bezpečnou alternativou balené vody je voda kohoutková, která je pod neustálou kontrolou, stále čertsvá, snadno dostupná a v porovnání s balenou vodou o několik řádů levnější. Pitím vody z kohoutku navíc nepřispíváme k negativním dopadům výroby a distribuce balené vody – vyčerpávání přírodních zdrojů, výroba PET lahví, automobilová doprava atd. Více o vodě z kohoutku se dozvíte na webu ekologického institutu Veronica.

Ráda bych se zeptala kam a jak se likvidují odpady z kontejnerů. Konkrétně se mi jedná o vesnici Prace, kde je možno třídit odpad na několika místech (klasika petlahve, papír, sklo) Ale p

Odpad z nádob na tříděný odpad putuje k dalšímu zpracování – recyklaci. Podrobné informace o třídění a zpracování odpadu a výrobě druhotných surovin se dozvíte na webu ekologické poradny Veronica.

Pokud by se ale dělo to, co popisujete, tedy že by byl odpad sesypáván dohromady, jde samozřejmě o nesprávný postup, může jít i o postup v rozporu s právními předpisy. Pokud máte informace o takové činnosti, můžete upozornit příslušný obecní úřad, v případě neúspěchu pak případně Českou inspekci životního prostředí.

Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou o radu. Chceme si zakoupit benzínovou sekačku, ale řeším jak zlikvidovat posečenou trávu. Jelikož je zakázáno ji pálit, zajímalo by mě, zda existuje nějaký eko způsob likvidace. Chtěla bych zdůraznit, že do kompostu ji dávat nechci z důvodu těžkých kovů, které se při sečení a nekonalém spalování motoru do trávy dostanou. Ráda bych se vyhla kontaminaci půdy, ale elektrická sekačka zase není tak praktická. Existují zde třeba nějaké studie ?

Dobrý den,
co se týče těžkých kovů, pokud se jedná o běžně dostupný benzin, jako aditivum se do něj přidávají chemikálie s obsahem manganu. Ten za vysokého přísunu představuje potenciální riziko postižení nervové soustavy. Nicméně nepředpokládám, že by tráva byla tímto těžkým kovem zasažena natolik, abyste se těchto rizik musela obávat. Daleko významnější mohou být další vlivy – např. blízká silnice s automobilovým provozem produkujícím prach, nebo např. splachy z polí hnojených průmyslovými hnojivy atp. Nemyslím si tedy, že by kontaminace trávy těžkými kovy ze zplodin sekačky mohla významně ohrozit Vaše zdraví. Navíc mangan je přirozeně obsažen i v některých druzích zeleniny (např. hrách nebo špenát) a v přiměřeném množství je pro lidské tělo naopak příznivý. Tím samozřejmě nechci říct, že je třeba ho dodávat do půdy tímto způsobem.Pomineme-li těžké kovy, rizikem ovšem mohou být PAH, tedy polycyklické aromatické uhlovodíky, více např. v článku v časopise Vesmír, který odkazuje na švédskou studii. V článku se ale píše, že riziko lze výrazně snížit použitím katalyzátoru (kterým jsou ale motory evropských modelů zřídka vybaveny). Každopádně bych se ale při výběru sekačky orientoval kromě spotřeby paliva i podle tohoto kritéria, tedy zda motor má nebo nemá katalyzátor.
Samozřejmě environmentálně sebešetrnější sekačku je třeba také správně používat, pravidelně udržovat, seřizovat apod., aby její dopady na životní prostředí byly po celou dobu její životnosti co nejnižší.

Pokud byste chtěla podrobnější informace o vlivu chemických látek na životní prostředí, obraťte se prosím na ekologickou poradnu sdružení Arnika, která se na toto téma dlouhodobě specializuje.

 

Myslím, že pokud jde o těžké kovy, lze tuto trávu do kompostu použít a nemělo by to znamenat významnější riziko. Zabýval bych se spíše dalšími výše zmíněnými znečišťujícími látkami. Pokud by byla sekačka vybavena katalyzátorem, nebál bych se ani PAU a trávu kompostoval.
Jinak je samozřejmě třeba s jakýmkoli odpadem s obsahem toxických látek nakládat jako s nebezpečným, a tedy ho odvézt do sběrného střediska odpadů. To ale v praxi v případě trávy samozřejmě může narazit na nepochopení ze strany personálu takového zařízení. Pokud chcete mít naprostou jistotu ohledně obsahu toxických látek v trávě a jejich množství, nezbyde asi nic jiného než ji podrobit chemickému rozboru.

Prosím o informaci, jestli je pravda, že dříve často užívaná střešní krytina eternit obsahovala azbest - a hlavně jestli se z ní může azbest uvolňovat do okolí, např. větrem, když už je stará. Děkuji.

Dobrý den,

ačkoliv výroba stavebních materiálů s obsahem azbestu ustupuje, obklopuje nás doposud velmi mnoho a to nejen v podobě střešní krytiny, tzv. eternitu.
Azbestu se hojně používalo například ve stavebnictví jako složky do azbestocementových desek obsahujících až 40 % azbestu nebo pro výrobu bytových jader, příček mezi místnostmi a různých užitkových předmětů.

Zasílám vám odkaz na stránky Ekologické poradny Veronica, kde je sice s již starším datem zpracován náhled na tuto problematiku:

http://www.veronica.cz/?id=23&i=91

Z článku mimo jiné vyplývá, že eternit, pokud je „v klidu“, problémem není. Azbestová vlákna se z něj uvolňují při mechanické manipulací a to bývá největší problém při odstraňování krytiny. Je nepřípustné, aby se krytina házela například přímo do kontejneru, neb při rozbití hrozí riziko vdechnutí tohoto karcinogenu.

Eternit byl naštěstí zařazen mezi nebezpečné odpady, a je třeba s ním tedy adekvátně nakládat a uložit ho na skládku nebezpečných odpadů.

Hana Chalupská

Dobrý den,
mám takové nevšedně všední dilema: Chci se co nejvíce chovat ekologicky, ale zároveň jsem zodpovědný majitel psa, takže po něm uklízím v parku všechny exkrementy, protože ani já do nich nechci při další procházce šlápnout... Ale pokaždé, když vytahuju igelitový sáček z kapsy, zvedám to ekologické a přírodě naprosto neškodné hovínko a házím ho do koše s vědomím, že každý den vyhodím tímto způsobem minimálně dva sáčky denně, tj. minimálně 730 sáčků ročně, a při pohledu na množství psů kolem nás, přemýšlím nad tím, proč se ještě nevyrábí, neprodávají a hlavně nepropagují ekologické, do tří měsíců rozložitelné nebo kompostovatelné sáčky na psí exkrementy. Určitě vás můj dotaz pobaví, což je fajn, ale mě by to opravdu zajímalo :o)

Dobrý den,
děkujeme za velmi zajímavý dotaz. Nedá se říct, že by mě jen pobavil, Vaše úvaha je samozřejmě naprosto správná a především zodpovědná. Kéž by takových zodpovědných majitelů a majitelek pejsků bylo více!

Máte pravdu, že propagace biologicky rozložitelných sáčků na psí exkrementy velmi pokulhává a příliš se o nich neví, ačkoli existují a prodávají se již delší dobu. Můžete je sehnat např. ZDE nebo ZDE. Jak vybrat správný kompostér pro tyto účely, se dozvíte ZDE. Podobnou otázku řešila v minulosti ekologická poradna hnutí Duha, komplexní obsáhlou odpověď včetně dalších odkazů najdete na jejím webu.