Dotazy v poradně:

Bydlíme v Praze v obytné zástavbě rodinných domků. Náš soused si postavil na zahradě autolakovnu (4 metry od našeho rodinného domu) a od té doby obtěžuje okolí zápachem a hlukem z lakovacího boxu - všem nám tvrdí, že používá vodou ředitelné barvy a uhlíkové filtry, tudíž je lakovna 100% bezpečná. Jelikož tomuto nerozumíme, chtěl bych se zeptat, jestli je lakovna opravdu tak bezpečná, jak tvrdí. Obáváme se, co dýcháme ve vzduchu za různé chemické latky etc.... o hluku a zápachu ani nemluvě. Soused má ještě ke všemu lakovnu postavenou načerno, takže při stavbě nedodržoval žádné bezpečnostní normy. Jelikož jsme byli se sousedem vždy v přátelském vztahu, je to pro nás velmi nepříjemná situace - pokud je jeho činnost ale opravdu našemu zdraví nebezpečná, budou muset jít přátelské vztahy stranou... Potřeboval bych se dozvědět, jak to s vlivem lakovny na lidské zdraví a blízké životní prostředí (podzemní voda etc...) doopravdy tedy realně je - abych mohl argumentovat...

Provoz každé lakovny obecně své okolí, a tedy životní prostředí, ovlivňuje několika způsoby. V první řadě produkuje prachové částice PM 10, oxidy dusíku a další látky, které mohou poškozovat lidské zdraví a jejichž produkce musí splňovat určité limity. Informace o vlivu těchto polutantů na zdraví najdete také zde.

To, že jsou používané barvy vodou ředitelné, ještě zdaleka nemusí znamenat, že jsou z hlediska dopadů na životní prostředí a lidské zdraví nezávadné. Pokud si navíc Váš soused sám tyto barvy míchá, může tím sebe a své okolí také ohrožovat těžkými kovy, které bývají v těchto barvách obsaženy. Je proto velmi důležité, jakým způsobem je u takového zařízení vyřešeno odvádění odpadních vod, rozhodně nemohou být odváděny do veřejné kanalizace. Vzhledem k obsahu některých látek, např. právě výše zmíněných těžkých kovů, by nemohly být takové odpadní vody účinně čištěny na čistírně odpadních vod. Dalším nezanedbatelným vlivem na okolí je hluk. Hlukové limity a další informace najdete zde.

Vzhledem k tomu, že sousedovi na jeho stavbu, jak píšete, nebylo vydáno stavební povolení, nelze ani s jistotou říci, zda jeho lakovna splňuje potřebné normy a předpisy, a Váš soused tedy nemůže svá tvrzení o bezpečnosti lakovny ničím podložit.

Chápu Vaši situaci a rozumím tomu, že si chcete udržet dobré sousedské vztahy. Možná by tedy bylo dobré zkusit si promluvit i s ostatními sousedy, kterým tato lakovna vadí, a pokusit se jejího provozovatele přesvědčit o tom, že jeho činnost je přinejmenším nezodpovědná. Souhlasím s Vámi, že je vždy lepší se dohodnout a nevyvolávat spory. Ovšem pokud by soused Vaše argumenty nevyslyšel, musel byste přistoupit k razantnějšímu postupu. Vzhledem k situaci byste měl několik možností a předpokládám, že každá z nich by byla účinná. Pokud se jedná o černou stavbu, jak píšete, můžete se obrátit na příslušný stavební úřad. Dále se můžete obrátit na Českou inspekci životního prostředí, ve Vašem případě oblastní inspektorát v Praze. Můžete se obrátit i na Krajskou hygienickou stanici. V takovém případě je jistá možnost zachování Vaší neutrality ve vztahu k sousedovi, pokud byste se rozhodl pro anonymní podnět k šetření. Což ovšem zřejmě z Vašeho pohledu dobrých vztahů také není právě ideální možnost. Každopádně nejde jen o to, že soused ohrožuje Vás a ostatní sousedy. Je třeba také myslet na to, že ohrožuje životní prostředí, mimo jiné také podzemní vody, což může mít dalekosáhlé následky mj. na mnoho dalších lidí. Nehledě na to, že kontaminace půdy na daném pozemku může představovat další zdravotní rizika a do budoucna i značné ekonomické náklady na odstranění případné ekologické zátěže.

Uvědomuji si, že je těžké vstupovat do sporu se sousedem, je ale podle mého názoru důležité zvážit také rizika, která mohou nečinností v tomto případě vzniknout. A především – tím, kdo porušuje zákon, je Váš soused, Vy se jen oprávněně v rámci svých možností bráníte.

Ráda bych věděla, jak se sestavuje petice a komu má být adresována. Děkuji.

Nejdůležitější je výběr adresáta a požadavku, který je skutečně splnitelný; stačí napsat text a nejlépe formulovat požadavky (stručně, jasně, odůvodněně) a vybrat si cíl petice (správného adresáta). Většinou se jedná o politika či političku (starosta/ka, hejtman/ka, ministr/yně apod.), nikoliv úředníka/ici (ti postupují jen podle zákoných pravidel v konkrétním procesu – např. stavebním řízení). Dále petice musí obsahovat formulář na podpisy lidí (jméno, adresa, podpis) a je nutné, aby text s požadavky byl na každém podpisovém archu, aby vše bylo transparentní. Součástí petice je i petiční výbor, což jsou 3 lidé (jméno, adresa) a jeden z nich je pověřen vystupováním za výbor (jméno, adresa, telefon).
Více o peticích zde.

Jak se mohu účastnit řízení o vydání integrovaného povolení znečištění?

Tuto účast upravuje zákon 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Podle něj je ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění na úřední desce možné, aby

1) podával připomínky každý (ovšem není účastníkem řízení)

2) oznámilo svoji účast občanské sdružení a podalo připomínky jako účastník řízení (§7, odst.1, písmeno (d) zákona 76/2002 Sb.), sdružení se musí přihlásit do 8 dnů od zveřejnění

Do 5 dnu od vyjádření odborně způsobilé osoby musí krajský úřad oznámit ústní jednání (dle § 12) a do 45 dnů (výjimečně do 90 dnů) od vyjádření odborně způsobilé osoby musí vydat rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se odvolat k Ministerstvu životního prostředí.

Dobrý den,
v těchto dnech zakládáme občanské sdružení a mimo jiné se chceme bránit proti plánované výstavbě hypermarketu v našem městě. Byl bych Vám vděčen za jakoukoliv informaci, která by nám mohla pomoci v odporu proti plánované výstavbě.

První, co bude probíhat, bude EIA, tedy posuzování vlivu záměru na životní prostředí, jehož první fází (určující, zda vůbec bude tento proces v celém rozsahu probíhat) je tzv. zjišťovací řízení. Veškerou dokumentaci k tomuto řízení najdete v Informačím systému EIA, doporučujeme tento web sledovat.

Jakmile se záměr na webu objeví, přečtěte si dokumentaci a včas (informace o termínech bude také na webu) podejte připomínky Krajskému úřadu. Můžete tak učinit jako jednotlivec i jako občanské sdružení. Význam je zejména v tom, že se seznámíte se záměrem, můžete vaše připomínky medializovat a také často Krajský úřad odkáže některé připomínky do územního řízení – je to dobré pro argumentaci pro účast vašeho sdružení v územním řízení.

Dále bude probíhat územní řízení. Jako občanské sdružení, pokud máte ve stanovách jako hlavní činnost ochranu přírody a krajiny, můžete podat na stavební úřad žádost o informování o zahajovaných správních řízeních, která se týkají ochrany přírody a krajiny (viz odst. 2 § 70 zákona 114/1992 Sb.). Jakmile bude řízení zahájeno, musí vám to stavební úřad oznámit nebo to musí vyvěsit na úřední desku. Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce nebo po doručení vám se stává oznámení doručeným. Od tohoto dne máte 8 dní na to, abyste se do územního řízení přihlásili.

Jako účastník řízení podávat námitky (ty musí stavební úřad na rozdíl od připomínek vypořádat a své rozhodnutí zdůvodnit) a proti vydanému rozhodnutí se můžete odvolat. Odvolání by řešil krajský úřad a proti jeho rozhodnutí již není možné se odvolat, je však možné podat žalobu ke krajskému soudu.

V případě, že bude žadatel o územní rozhodnutí úspěšný a územní rozhodnutí bude vydáno, může požádat o stavební povolení. V něm opět můžete být účastníky, ovšem již s daleko menšími možnostmi stavbu ovlivnit.

Zjistěte si také, komu patří pozemky, na kterých má supermarket stát. To zjistíte například dotazem na stavebním úřadě nebo v katastru nemovitostí.

Je důležité, jak se k záměru staví obec – zastupitelstvo, rada atd. Pokud by vlastníkem byla obec, musí prodej pozemků odsouhlasit zastupitelstvo. Veřejným tlakem lze toto rozhodnutí korigovat. Například veřejnou akcí na zastupitelstvu, petiční akcí či referendem – to je složitější a museli byste získat podpisy části voličů (například ve městě s počtem obyvatel mezi 3 a 20 tisíci jde o 20 % oprávněných osob – voličů a voliček). Jednodušším nástrojem, jak ovlivnit jednání zastupitelstva, je navržení konkrétního bodu k projednání. K tomu stačí podpisy 0,5 % obyvatel obce.

Kromě účasti ve zmíněných řízeních je dobré získat podporu veřejnosti, kterým stejný záměr vadí také. Je také dobré případ mediatizovat – vypíchnout hlavní problémy a sepsat třeba formou tiskové zprávy.

Více o zapojování do těchto procesů se dozvíte na webu obcan.ecn.cz. Můžete si také stáhnout manuály Jak na nákupní centra a Od územního plánování po stavební povolení.